Υπουργικές Αποφάσεις

Η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2642 /τ. Β /6.10.2014, αφορά στο περιεχόμενο, τη δομή, τον τρόπο υποβολής, καθώς και τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014−2019.