Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων

Στο πλαίσιο κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,  σκόπιμο είναι να αξιοποιούνται γεωχωρικά δεδομένα που επίσημοι φορείς συγκεντρώνουν και διαχέουν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τέτοιες προσπάθειες ξεκίνησαν με αφορμή την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Inspire) και την ψήφιση του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α) , το πρώτο βήμα της οποίας αποτελεί η δουλειά που έγινε από τον πρώην Ο.Κ.Χ.Ε. και σήμερα απο τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του (τέως) ΥΠΕΚΑ,  η οποία αποτυπώνεται εδώ .

Σε μια τέτοια κατεύθυνση δραστηριοποιήθηκε και το ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ( βλέπε εδώ ), η εργασία του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και πολλοί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, (Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές) αλλά και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας μας, αναλαμβάνουν και εμπλουτίζουν διαρκώς τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την έως σήμερα πληροφόρησή μας, η οποία δεν προέρχεται απο κάποια συστηματική και επίσημη καταγραφή, αλλά από έρευνα στο διαδίκτυο,  η εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχεται από εδώ, για την Κεντρική Διοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρέχεται από εδώ  ενώ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από εδώ .

Θα είναι πολύ χρήσιμο φορείς που έχουν αναπτύξει παρόμοιες υπηρεσίες και δεν αναφέρονται εδώ, να μας ενημερώσουν σχετικά καθώς στόχος είναι ο σταδιακός εμπλουτισμός της ιστοσελίδας μας.