Επικοινωνία

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
FAX: 213 136 4713

Προϊσταμένη Τμήματος: Σεβαστή Μπέσιου
τλφ: 2131364974, email: s.mpesiou@ypes.gr