Νόμοι για ΟΤΑ β΄βαθμού

Νόμοι που έχουν ψηφιστεί και έχουν προβλέψεις για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ β΄βαθμού είναι (με φθίνουσα χρονολογική σειρά ):

  1. Ο Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018)  “Κλεισθένης Ι” ιδίως τα άρθρα 175, 176 και 177
  2. Ο Νόμος 4173/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 23-7-2013)  “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
    του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.” , παρα. 1 και 2 του άρθρου 79
  3. Ο Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης“. ιδίως το άρθρο 268