Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.

 

Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

 

FAX: 213 136 4713

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Σεβαστή Μπέσιου

τλφ: 2131364974

email: s.mpesiou@ypes.gr

 

 

Εισηγητές

Παναγιώτης Σαμαρτζής     τλφ: 2131364740     email: psamartzis@ypes.gr