Υπουργικές Αποφάσεις

Η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2970 /τ. Β /4.11.2014 αφορά στο Περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019.