Προεδρικά Διατάγματα

Με Προεδρικά Διατάγματα, ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν σε “Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού“:

1.Π.Δ. 185 ΦΕΚ 221Α_12.9.07

2.Π.Δ 89 ΦΕΚ 213Α_29.9.11 τροπ. ΠΔ 185